Regulamin

REGULAMIN

 

§1

Przedmiot regulaminu

Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich Gości, którzy przebywają na terenie Sporthostel zlokalizowanego przy ul. Chodakowskiej 12 ,  03-826 Warszawa.

Regulamin stanowi o zasadach świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywaniu na terenie Sporthostel i jest integralnym elementem umowy, do która zawierana jest poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również za sprawą dokonania rezerwacji lub wpłatę zaliczki bądź pełnej należności za skorzystanie z usług Sporthostel. Realizując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zasady w nim zawarte.
Opiekunem Gościa jest pracownik Sporthostel.

Regulamin udostępniony został do wglądu Zainteresowanych w Recepcji, w każdym pokoju, oraz na stronie internetowej Sporthostel (https://sporthostel.pl/).

§2

Doba hotelowa

Pokój jest wynajmowany na doby w Sporthostel tylko przez osoby pełnoletnie.

Doba w Sporthoste trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

Jeżeli Gość podczas wynajmowania pokoju nie sprecyzował jasno czasu pobytu to przyjmuje się, że pokój został wynajęty na okres jednej doby.

Jeżeli Gość Sporthostel życzy sobie przedłużyć pobyt poza okres, który został pierwotnie wskazany podczas dokonania rezerwacji to winien zgłosić swoje życzenie w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Sporthostel może nie przychylić się do życzenia przedłużenia pobytu, jeśli wszystkie miejsca noclegowe (pokoje) zostały zarezerwowane bądź jeśli Goście nie przestrzegają zasad określonych w regulaminie.

Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 przez Sporthostel jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
Sporthostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Sporthostel, jeśli za dotychczasowy pobyt nie została dokonana wpłata pełnej należności.

§3

Rezerwacja i meldunek

Podstawą do zameldowania Gościa stanowi okazanie pracownikowi Sporthostel dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport) podania nr karty kredytowej oraz złożenie podpisu na karcie meldunkowej.

Gość Sporthostel nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli okres, za który została uiszczona opłata nie upłynął.

Osoby niezameldowane w Sporthostel mogą w charakterze gości przebywać w pokojach między godziną 7:00, a 22:00. Zakazane jest użyczanie pokoju osobom, które nie zostały zameldowane w Sporthostel.

Sporthostel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który w czasie poprzedniego pobytu wyraźnie naruszył zasady zapisane w regulaminie, a w szczególności jeśli naruszenia dotyczyły wyrządzenia szkody na mieniu należącym do Sporthostel bądź mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników bądź innych osobach, które przebywały w Sporthostel.

Sporthostel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

Rezerwacja jest gwarantowana, jeżeli zostanie uiszczona przedpłata w wysokości 20% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji chyba, że warunki rezerwacji online ustalone przez strony stanowią inaczej.

Jeżeli rezerwacja pokoju nie zostanie odwołana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie stawienia się Gościa w wyznaczonym terminie do Sporthostel, przedpłata nie zostaje zwrócona lub/i Gość zostanie obciążony kwotą za pierwszą dobę pobytu.

Jeżeli Gość rezygnuje z pobytu w trakcie trwania doby sporthostelowej to Sporthostel nie zwraca opłaty za daną dobę  chyba, że warunki rezerwacji online ustalone przez strony stanowią inaczej.

 

§4

Usługi

Sporthostel przywiązuje do świadczonych usług najwyższą staranność.

Jeżeli Gość ma jakiekolwiek zastrzeżenia do jakości oferowanych usług to jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, dzięki czemu pracownicy będą mogli zadbać o poprawę standardu świadczonych usług.

Sporthostel zobowiązuje się do zagwarantowania Gościom:

  • komfortowych warunków do pełnego i swobodnego wypoczynku.
  • bezpieczeństwa pobytu, w tym bezpieczeństwa utrzymania w tajemnicy informacji o Gościu.
  • profesjonalnej i uprzejmej obsługi w obrębie wszystkich usług świadczonych w Sporthostel.
  • sprzątania pokoju i wykonywania niezbędnych napraw sprzętów w czasie nieobecności Gościa, a w jego obecności jedynie w przypadku, gdy wyrazi takowe życzenie. W wypadku takowego życzenia Gościa, Sporthostel, w miarę posiadanych możliwości może zapewnić Gościowi za Jego przyzwoleniem inny pokój bądź w inny sposób zrekompensować niedogodności, gdy awaria, która wystąpiła w pokoju nie może zostać usunięta.

Ponadto na życzenie Gościa, Sporthostel realizuje nieodpłatnie następujące usługi:

  • udostępnianie informacji związanych z pobytem.
  • przechowanie mienia (bagażu) Gościa.

§5

Odpowiedzialność gości

Dzieci, które nie przekroczyły 12 roku życia winny znajdować się na terenie Sporthostel pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni zobowiązani są do poniesienia odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstały w wyniku działania dzieci.

Gość Sporthostel ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych, które nastąpiły z Jego winy bądź z winy odwiedzających go osób.

Sporthostel zastrzega sobie możliwość następczego dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez Gościa Sporthostel bądź odwiedzających Go osób za wyrządzone szkody z majątku Gościa.

Jeżeli zostały naruszone postanowienia Regulaminu, Sporthostel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je naruszyła. Osoba taka ma obowiązek niezwłocznie  zastosować się do żądań Sporthostel, uregulować należność za dotychczasowe świadczenia oraz zapłacić za ewentualne szkody i opuścić Sporthostel.

Za każdym razem Gość opuszczający pokój, powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany.

Za każdym razem Gość opuszczając pokój powinien zamknąć drzwi na klucz, skontrolować zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

Z uwagi na ochronę przeciwpożarową zakazane jest używanie w pokojach takich urządzeń jak grzałka, żelazko elektryczne oraz innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju Sporthostel.

§6

Odpowiedzialność Sporthostel

Sporthostel ponosi odpowiedzialność za utratę bądź uszkodzenie mienia wniesionego przez osoby korzystające z usług w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gość winien niezwłocznie po stwierdzeniu szkody powiadomić Recepcję o jej wystąpieniu.

Sporthostel odpowiada z tytułu utraty bądź uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności czy też mienia mającego wartość naukową lub artystyczną tylko, jeżeli mienie to został oddane na przechowanie do depozytu.

Sporthostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu mienia o dużej wartości, znacznych kwot pieniędzy, mienia zagrażającego bezpieczeństwu oraz mienia wielkogabarytowego, którego nie można umieścić w depozycie. Jeżeli Gość zostanie poinformowany o niemożności umieszczenia mienia w depozycie to powinien On umieścić mienie poza Sporthostel w celu jego należytego zabezpieczenia. Jeśli natomiast Gość zdecyduje się przechować dane mienie w pokoju (za wyjątkiem przedmiotów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych) to wówczas jest to jednoznaczne z tym, że Gość przechowuje mienie w pokoju na własną odpowiedzialność.

§7

Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty użytku osobistego, które zostały pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju Sporthostel zostaną odesłane na adres podany przez Gościa podczas rezerwacji pokoju, na koszt adresata. Jeżeli Sporthostel nie otrzymał od Gościa dyspozycji do odesłania rzeczy pozostawionych to przez okres trzech miesięcy będą one na koszt właściciela przechowane, a po upływie trzech miesięcy przejdą one na własność Sporthostel. Czas przechowania pozostawionych w Sporthostel artykułów spożywczych wynosi 24 godziny.

§8

Cisza nocna

Regulaminowa cisza nocna na terenie Sporthostel obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

§9

Reklamacje

Goście mają prawo do wnoszenia reklamacji, jeżeli zauważą uchybienia w jakości usług świadczonych przez Sporthostel.

Wszystkie reklamacje należy wnosić do pracowników Sporthostel na Recepcji.

Reklamacja powinna być wniesiona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10

Postanowienia dodatkowe

Sporthostel nie akceptuje obecność zwierząt.

W Sporthostel i jego bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także innych artykułów tytoniowych. Jeżeli zostanie stwierdzone nie zastosowanie się Gościa do obowiązującego zakazu palenia to wówczas

Sporthostel obciąży Gościa kwotą za dezynfekcje pokoju.

W pokojach Sporthostel nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

Gość Sporthostel wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z zapisem Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przez Kontakt Fight Club z siedzibą w Nadarzynie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa i korzystania przez Gościa z pozostałych usług. Gość ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ma możliwość ich korygowania.

Na terenie Sporthostel zabrania się hałasowania, rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachów oraz innych zachować, które mogą zakłócać spokój i irytować innych Gości Sporthostel.

Zabrania się Gościom Sporthostel dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach, które mogą naruszać bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort podczas korzystania z sporthostelowych pokoi.

Sporthostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

Sporthostel  umożliwia Gościom parkowanie samochodu na terenie zamkniętym, który należy do Sporthostel.
Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.

Zabrania się organizowania na terenie Sporthostel sesji zdjęciowych (profesjonalnych i amatorskich) bez wyrażenia zgody przez właściciela obiektu. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na terenie obiektu realizowana jest lub została zrealizowana sesja zdjęciowa bez zgody wyrażonej przez właściciela obiektu to wówczas Sporthostel obciąży realizatora kwotą umowną (2000 PLN) za naruszenie praw autorskich oraz bezprawne wykorzystywanie wizerunku .
Wszystkie spory o charakterze prawnym zostaną rozstrzygnięte w Sądzie właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy, właściciela Sporthostel.